zaretska: (Default)
[personal profile] zaretska
Все частіше ловлю себе на тому, що сприймаю екран телевізора або комп'ютера не як окреме об'ємне тіло у просторі, а як отвір в поверхні.

А в тому отворі я бачу ляльковий театр. При чому ляльковод один, а ляльк в нього багато.

І от спочатку він показує ляльку-хлопчика, такого "хорошиста", потім до нього приходить лялька-дівчинка і проганяє його. Потім прихоlить ще хлопчик-відмінник і проганяє дівчинку. Потім приходить лялька-хлопчик такий собі двієчник і проганяє відмінника. А потім приходить Пєтрушка, і вони з двієчником п'ють водку і поливають брудом глядачів-дошкільнят у залі.

І все це активне дійство могло би бути дуже цікавим, якби не повсякчасне розуміння, в якому місті знаходиться у цих ляльок рука ляльковода.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zaretska: (Default)
zaretska

May 2013

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:06 am
Powered by Dreamwidth Studios