zaretska: (Default)
[personal profile] zaretska
Завдяки web-mistress натрапила на таку статтю про "поліпшення" казок світових класиків радянськими перекладачами.

Мій світ вибухнув!

По темі статті маю дві власні версії:
1) в Роійській імперії не мали такого поширення закриті школи для хлопчиків, як на батьківщині згаданих авторів;
2) гомосексуальна верхівка Комуністичної партії намагалася за будь-яку ціну приховати свої вподобання.

А може то просто здорова сексуальність (пригнічена тоталітарним суспільством) виривалася назовні таким опосередкованим чином...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zaretska: (Default)
zaretska

May 2013

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:09 am
Powered by Dreamwidth Studios